Adatvédelmi szabályzat

1, Általános tudnivalók

Az AZUR Facility Management Kft. tiszteletben tartja és védi a honlapja látogatói személyes adatait, és mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat az elvárható legnagyobb biztonsággal kezelje, sértetlenségét biztosítsa, kompromittálódását megakadályozza, és biztosítsa, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak az AZUR Facility Management Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a jelzett adatok kijelölt adatkezelői, és csak olyan mértékig, ami feladatuk ellátásához szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében az AZUR Facility Management Kft. felelősséget vállal az önként átadott személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az AZUR Facility Management Kft. nem felelős azoknak az Internetes oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat az AZUR Facility Management Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

2, Az adatkezelő adatai

Név: AZUR Facility Management Kft.
Székhely, adatfeldolgozás helye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
E-mail cím: info@azurfm.hu
Adószám: 14710551-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 232176

3, Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az AZUR Facility Management Kft. csupán a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatait gyűjti és dolgozza fel. Az AZUR Facility Management Kft. az önkéntesen megadott személyes adatokat, mint például a név, lakcím, telefonszám vagy az e-mailcím, az általa nyújtott szolgáltatás biztosításához, továbbfejlesztéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok elérése érdekében kezeli.

Az AZUR Facility Management Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az önkéntes, egyértelmű és kifejezett egyéni hozzájárulás birtokában kezeli, használja és tárolja az Ön személyes adatait. Az AZUR Facility Management Kft., amennyiben Ön visszavonja a személyes adatok kezelésére történő felhatalmazását, az AZUR Facility Management Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásokban megfogalmazott, rendelkezésre álló határidő lejárta előtt törli.

4, Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Az AZUR Facility Management Kft. által kezelt személyes adatairól időkorlát nélkül kérhet felvilágosítást, tájékoztatást.

Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok az AZUR Facility Management Kft. adatbázisából való törlését az adattárolás indokának megszűnésével, vagy hozzájárulásának visszavonásával, postai úton vagy e-mailben a következő címre küldve:

Cím: AZUR Facility Management Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
E-mail cím: info@azurfm.hu

5, Cookies (sütik) kezelése:

Az AZUR Facility Management Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében az Ön (látogatók) kifejezett hozzájárulásával (sütik elfogadásával) a következő, személyes adatokat, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), az oldalt érintő böngészési szokásai. Domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.

6, Ajánlatkérések:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
Az AZUR Facility Management Kft. az ajánlatkéréskor a következő személyes, üzleti adatokat kezeli:

· Cég vagy magánszemély neve,
· Email cím,
· Telefonszám,
· Ajánlatkérés szövege.

Az AZUR Facility Management Kft. honlapjára a beérkezett ajánlatkérést a kijelölt adatkezelő olvassa, ajánlatot készít, majd a megadott elérhetőségre elküldi az ajánlatkészítő részére. Az ajánlatkérésekhez az ezzel foglakozó adatkezelő, és azok vezetője férhet hozzá.

7, Panaszkezelés:

Az AZUR Facility Management Kft. panaszkezelésekor személyes adatot nem vesz fel honlapján. A panaszkezeléshez szükséges elérhetőségeket biztosítja, melyen az érintett személy panaszát elküldheti a társaság adatkezelésért felelős megbízottjához. Természetesen a panasz megfogalmazásakor, az érintett személy beazonosításához szükségesek a személyes adatok egy bizonyos körének önkéntes megadása.

Levélben: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
E-mailben: info@azurfm.hu

8, Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az AZUR Facility Management Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja,

és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az AZUR Facility Management Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban, a hatályos jogszabályi rendelkezésekben megfogalmazott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja

9, A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelésre a www.azurfm.hu internetes oldalon található internetes tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés a Felhasználó önkéntes, alapos és a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében mindenre kiterjedő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) annak 5.§ (1) bek. a) pontja, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR – Európai uniós adatvédelmi rendelet).

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve az egyes érintett adatkezelések egyértelmű elfogadásával – választó mező segítségével – önkéntes megadásával adja meg.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelő szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerzi.

10, A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatbirtokos: az a magán, természetes, vagy jogi személy, akinek az adatait kezeljük.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

11, Jogi nyilatkozat: adatkezelés szüneteltetése, adat módosítás, törlés

A magánszemély a személyes adatai felett rendelkezhet, tehát tiltakozhat a személyes adatának a kezelése, illetve annak átadása ellen, ennek eseteit jogszabály sorolja fel. Amennyiben a magánszemély tiltakozik, azt írásban teheti meg. A tiltakozásról a személyes adatokat kezelőnek legfeljebb 15 naptári napon belül ki kell vizsgálnia és döntenie szükséges. Az így meghozott döntésről írásban kap tájékoztatást a magánszemély. A döntésben ki kell térnie az adatkezelőnek arra is, hogy milyen intézkedést tett. A magánszemély a döntéssel szemben, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ha nem ért egyet azzal.

A magánszemély a rávonatkozó személyes adatok törlését kérheti.

Adatbirtokos jogai: adatbirtokos az Infotv. 21. § (1) bekezdése alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, illetve annak átadása ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Amennyiben adatbirtokos tiltakozással kíván élni, azt kérelemben kell jeleznie adatkezelő felé, aki

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül azt meg­vizsgálja, annak megalapozottságáról érdemben dönt, s döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, adatkezelő

az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, ezzel egyidejűleg a tiltakozásról, továbbá megtett, avagy tenni kívánt intézkedéseiről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. (Infotv. 21. § (2)- (3) bek.).

Adatbirtokos jogorvoslati lehetősége:

· Amennyiben adatbirtokos adatkezelő tiltakozással érintett kérelmére adott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a benyújtott kérelemre adott válaszadási határidőt elmulasztja, adatbirtokos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.(Infotv. 21. § (4) bek.)

Adatátvevő/ 3.személy joga:

· Ha Adatátvevő azaz 3. személy jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, adatkezelő erről szóló értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az adatbirtokost is perbe hívhatja. (Infotv. 21. § (5) bek.)

· Ha adatkezelő a helyt adó tiltakozási kérelem ellenére elmulasztja értesíteni azon sze­mélyt/személyeket, akik részére korábban az adat továbbításra került az adatátvevő felvilágosítást kérhet adatkezelőtől az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. (Infotv. 21. § (6) bek.)

Adatbirtokos jelen hozzájárulói nyilatkozatát azon előzetes tájékoztatás figyelembevételével tette meg, melyben tudomást szerzett azon tényről, hogyadatkezelő adatbirtokos adatát mindaddig nem törölheti, míg azt adatkezelést törvény rendelte el). Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adat­kezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. –Infotv. 21. § (7). Továbbá adatbirtokos előzetesen tájékoztatva lett arról is, hogy jelen nyilatkozatát utólag is bármikor visszavonhatja az Infotv. 21. § -a alapján (Tiltakozás személyes adat kezelése ellen).

A magánszemély a személyes adatainak a kezelésére irányuló, jelen hozzájárulói nyilatkozatát azon tájékoztatás mellett tette, melyben tudomást szerzett arról a tényről, hogy az AZUR Facility Management Kft. a magánszemély adatát mindaddig nem törölheti, amíg azt az adatkezelésről szóló jogszabály rendelte el. A magánszemély jelen nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, azaz tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen.